மாணிக்கவாசகரின் பக்தி வைராக்கியம்

பால்நினைந் துட்டும் தாயினும் சாலப் பரிந்துநீ பாவியே னுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பிலா ஆனந்த மாய தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெரு மானே யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந் தருளுவ தினியே ஒரு தாய் …

மேலும் வாசிக்க

ஸ்ரீ இராமஜெயம் தோன்றிய கதை

நம்முடைய பெரியவர்கள் நமக்கு சொல்லும் ஒரு அரிவுரை என்னவென்றால் எடுத்த காரியம் வெற்றி பெற ஸ்ரீ இராமஜெயம் எழுது என்பதுதான். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ இராமஜெயம் என்ற காரிய சித்தி மந்திரம் தோன்றிய காரணம் குறித்து இங்கு காண்போம். இராவண வதம் முடிவுற்ற …

மேலும் வாசிக்க

ஒருவனுக்கு எதனால் துன்பம் எற்படுகிறது?

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இலன் ஒருவனுக்கு எதனால் துன்பம் எற்படுகிறது? அவன் தான் விரும்புகின்ற பொருளின் மீது ஆசை வைப்பதால், எந்த வகையிலாவது அவனுக்கு துன்பம் ஏற்படுகிறது. ஆசை வைக்கவில்லை என்றால் அவனுக்கு துன்பம் இராது அதை …

மேலும் வாசிக்க